هدیه #همدلی_مومنانه

داستان کمک به کفاش بازار در وضعیت سخت اقتصاد