چشم چران

امام صادق علیه السلام النَّظَرُ سَهمٌ مِن سِهامِ إبليسَ مَسمومٌ نگاه ناپاک تیری مسوم از شیطان است الکافی ج5 ص 559