فیلمی به قیمت زندگی...

تیزر فیلمی به قیمت زندگی با موضوع لزوم اصلاح میان مردم از آیه شریفه «انما المؤمنون اخوة فأصلحوا بین أخویکم» (همانا مؤمنان ...