سلامتی آزادی

امام صادق (ع) علیک بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه بر تو باد که برای خداوند نسبت به مخلوقش ...