امام صادق (ع): علیک بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه؛
بر تو باد که برای خداوند نسبت به مخلوقش خیر خواه باشی که هرگز خدا را با عملی بهتر از آن ملاقات نمی کنی..
الکافی ج2 ص164

امام صادق (ع)

علیک بالنصح لله فی خلقه فلن تلقاه بعمل افضل منه

بر تو باد که برای خداوند نسبت به مخلوقش خیر خواه باشی که هرگز خدا را با عملی بهتر از آن ملاقات نمی کنی.

الکافی ج۲ ص۱۶۴

عنوان تیزر :

سلامتی آزادی

عـوامـل تـیـزر

تهیه کننده: علیرضا سرمدی
تهیه شده در: معاونت فرهنگی و هنری مؤسسه دارالحدیث
به سفارش: معاونت فرهنگی قوه قضاییه